x
David Nash, Ash Dome, 1977, 2018

David Nash, Ash Dome, 1977, 2018

x

3/3

i