x
Jiro Takamatsu, 'No. 162' (1966)

Jiro Takamatsu, 'No. 162' (1966)

x

3/5

i