x
Simon Farrell, 'Photomontage' (1972)

Simon Farrell, 'Photomontage' (1972)