x
The Second Spring Exhibition of OBMOKhU. Constructions by A.Rodchenko, K.Medunetsky, K.Ioganson, G.Stenberg and V.Stenberg. Moscow, 1921. Exhibition print

The Second Spring Exhibition of OBMOKhU. Constructions by A.Rodchenko, K.Medunetsky, K.Ioganson, G.Stenberg and V.Stenberg. Moscow, 1921. Exhibition print

x

1/3

i